جمعه، 17 اګست 2018

دفتر قطرطالبان ازدید دیگر

 
 
دفتر قطرطالبان ازدید دیگر!
 
درمورد افتتاح دفتر قطربرای طالبان ازطرف امریکا،نظریات مختلفی ازینطرف وآنطرف توسط هموطنان عزیز ارایه گردیده وهم مخالفت شدید حکمرانان کابل رادرپی داشت،به اساس نظریات حد اکثردوستان ،این دفترتوسط امریکا برای برسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان وایجادادارۀ موازی باحکومت کابل میباشد ایجاد گردیده است،ازنظر من این مطلب انگیزه ها وعلل مختلف میتواند داشته باشد ، باوجودیکه همه میدانند،ایجادطالبان یک پروژۀ امریکایی – انگلیسی بوده ،که بنابر منفعت یکتعداد کشورهای دیگر چون عربستان سعودی(که میخواست وهابیت را درکشورهای دیگرجهان منجمله کشورهای آسیای میانه وسعت داده وازپیشروی انقلاب اسلامی تیپ خمینی بکشورهای دیگر منجمله کشورهای عربی جلوگیری نماید ) وپاکستان (که میخواست نفوذ بیشتری درافغانستان داشته وحکومت دست نشاندۀ خودرا درین کشورداشته باشد وپروسۀ تخریب وازبین بردن افغانستان راکه ذریعۀ حکومت مجاهدین آغاز نموده بود به مرحلۀ نهایی رسانده وازطرفی هم ازینراه مشکلات عدیدۀ کشورخودرا ازانظار عامۀ پاکستان مخفی نموده وتوجۀ آنهارا بطرف دیگر گردانیده وهم پول هنگفت ،سلاح ،مهمات وغیره را ازامریکا وکشورهای غربی وعربی بدست آورده وازفشارهای کشورهای غربی نسبت به پروگرام هستوی خود بکاهد وغیره) را هم درتطبیق آن شامل بسازد،همان بود که طالبان بمثابۀ مرده ریگ مجاهدین قبلی ازیکتعداد قوماندانان آنها وطلبۀ مدارس دینی آی اس آی پاکستان پا به عرصۀ وجودکرد ومنحیث یک وسیله ازطرف امریکا ،انگلیس ،عربستان سعودی وپاکستان ازآنها بخاطر عملیات اوپراتیفی خویش استفاده مینمایند ،چون طالبان بمثابۀ وسیله وبیدون پروگرام ایجاد شده اند،آنهاازخودپروگرامی نداشتند ،مجبور بودند که ازدیگران بشنوند وعمل کنند، درین اثنا کشورهای رقیب منطقوی امریکا(روسیه ،چین ،ایران وهندوستان) همچنان آرام ننشستند مثلیکه قبلا دربین مجاهدین اجنت گذاری کرده بودند(مانند روسیه دربین جمعیت خصوصا شورای نظار وحزب وحدت اسلامی وغیره) الحال دربین طالبان هم شروع به اجنت گذاری نمودند ،تااندازۀ ایکه امریکا وپاکستان رادچار سرگیچی نموده وآنها نتوانستند صدفیصد تمام طالبان را برای اهداف خود که همانا ایجاد پایگاهای نظامی آنها درافغانستان بود مورد استفاده قراربدهند ودرین گیر ودار حتی طالبان سرسپردۀ خودرا دربین آنهاگم کردند وهمان بود که بالای افغانستان ببهانۀ مبارزه باتروریزم حمله نمودند ،حکومت دست نشانده رابالای کشور ما تحمیل نمودند واین حکومت هم بنابردلایل مختلف امریکائیهارا بیدون درد سر بمنافع آنها رسانده نمیتواند ،ازطرفی هم پاکستان درمعامله باامریکا درحصۀ استفاده ازطالبان صادق نبوده وطالبان برای آنها حیثیت گاو شیری راحاصل نموده است ومیخواهد کنترول همیشه گی خودرا برآنهاداشته باشد،هکذا مسئلۀ طالبان برای حکومت فاسد افغانستان هم حیثیت یک گاو شیری راکسب کرده است وآنهاازطرق مختلف تحت نام مفاهمه باطالبان ازامریکا پول بدست میاورند،مثلا مصارف شورای صلح تاحال برای امریکا اضافه ازسه ملیون دالرتمام شده ونتیجۀ هم ندارند،کرزی ملیونهادالریکه برای وی ازطریق سی آی ای برای خریداری افراد داده شده ،برای تجکیم قدرت وتیم خود استفادۀ شخصی نموده است،بالا خره امریکا چون تاسال 2014 باید یک قسمت اعظم قوای خودرا ازافغانستان بکشد،حداقل برای آنکه پایگاهای وی درامان باشد ،باید ابتکار کارصلح باطالبان رادردست خودداشته باشد واز گرو سران حکومت فاسد افغانستان وپاکستان بکشد،ازیکطرف طالبان به اصطلاح متعادل رابطرف خود بکشاند وازطرف دیگردربین طالبان چند دسته گی ایجاد نماید وآنهاراضعیف ساخته ازاعتبار آنها بمثابۀ افراد به اصطلاح مستقل بکاهد وبایکجاساختن آنها بایکتعدادریزرفهای دیگرخود ازطریق انتخابات ویاراه های دیگریکدوره حکومت تیپ جدید دست نشانده رابوجودآورده  ومنافع درازمدت خودرا ازطریق آنهادرمنطقه تامین نمایذ.

همدا راز وګورئ

f-image

از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی

  به قلم الهه افتخار   از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *