شنبه، 18 اګست 2018

عوامل سكتۀ قلبي و مغزي

 
عوامل سكتۀ قلبي و مغزي
نویسنده : داکترصافی

در كشورهاى پيشرفته جهان سكته قلبي وسكته مغزي معمولترين سبب مرگ پنداشته ميشود،دركشور هاى عقبمانده به شمول افغانستان و همسايگان ما،احصايه دقيق مرگ ومير ناشي از امراض متذكره معلوم نيست ولى انچه هويداست،برخلاف كشورهاى متمدن، در كشورهاي عقب مانده واقعات سكته قلبي و مغزي در سنين جوانترنيز بيشتر رُخ ميدهد ،همانند ساير امراض وبدبختي ها، فقر، كمبود سواد وجنگ در وفرت وقايع سكته قلبي و مغزي در كشور هاى فقير جهان نقش بارز دارد،تنگ شدن و نتيجتاً مسدود شدن لوله ها ياشريانهايكه خون حاوي اكسيجن را به انساج بدن ميرساند عامل اساسي سكته قلب ومغز پنداشته ميشود چرا  شريان تنگ و مسدود ميشود؟

بصورت كُل دونوع عوامل تنگ شدن شراين شناخته شده است
اول – عومليكه عمدتاً زادهء محيط زيست وطرز زندگي انسانها بوده و قسماً قابل جلوگيري ووقايه و معالجه است
دوم – عوامل طبيعي و ذاتي
چربي و فشار بلند خون،دود سگرت،بيماري شكر،چاقي،كمبود فعاليت فزيكي و ورزش، از جمله عوامل و خطرات شناخته شده ولى قسماً قابل جلو گيريي بيماري هاى سكته قلبي ودماغي اند.برخي فشارهاى روحي و بيماريهاى رواني را نيز در اين جمله قلمداد نموده اند،خطرات وعوامل طبيعي وذاتيي سكته قلب ومغز،عمدتاً قابل جلىوگيري نيستند. مثلاً مردها نسبت به خانمها بيشتر در معرض همچو امراض قرار دارند. تصور ميرود كه هورمونهاى زنانه يكي از عوامل عديده اين تفاوت باشد، در برخى از خانواده ها امراض سكته قلبي و دماغي بصورت ذاتي و ” ميراثي” بيشتر ديده ميشود،قابل ياد اوري است كه سكته دماغي علاوتاً از باعث مسدود شدن اني يكي از شراين در مغز در اثر موجوديت يك پارچه ازاد شده، معمولاً از قلب و يا شراين بزرگ گردن كه بنام امبولي ياد ميشود، رُخ داده ميتواند،همچنان خونريزي مغزي وندرتاً صدمات فزيكي نيز سكته مغز را سبب شده ميتواند

چگونه ميتوان سكته قلب يا مغز را شناخت؟
متاسفانه تقريباً همهء واقعات سكته بي سروصدا رُخ ميدهديكعده دفعتاً فوت نموده وعده ديگر در چند روز ، هفته ها و ماها تلف گرديده و انهايكه زنده ميمانند،بتناسب افراد همسنوسال شان در جامعه، چانس خطر حمله بعدي سكتهء قلبي ومغزي نزد شان چندين مراتب بيشتر ميباشد. چون تشخيص و تداوي مقدم در كشورهاى متمدن روز تا روز بهتر شده ميرود، نتيجتاً چانش زنده ماندن بعد از حملات سكته نيز بيشتر ميگردد
بيماران سكتهء قلبى از درد قلبي، معمولاًدر وسط سينه وياهم در الاشه، بازو، ارنج يا دست چپ شكايت داشته همزمان با ان نفستنگي،ضعف، عرق سرد،سرچرخي،دلبدي و يا استفراق داشته ميتوانند.جهت مطالعه بيشتر به عنوان مربوطه در سايت مصالحه ملي مراجعه گردد
بيماران مصاب سكته دماغي نظر به موقعيت صدمه مغزي، معمولاً از فلج يك طرف وجود، كرختي وبيحسي،مشكلات در سخن گفتن يا فهميدن،تنقيص يا تشوش رويت در يك چشم_دوبيني و امثال ان رنج ميبرند.قابل ياد اوري است كه سكته مغزي خود يك بحث بزرگ ميباشد و در اينجا خيلى مختصر از ان يادهاني گرديده است

وقايه وجلوگيري
خويشتنداري از پُرخوري و چاقي همراه با فعاليت فزيكي،از بلند رفتن چربي خون،فشار خون و مرض شكر جلوگيري كرده ميتواند اگر چربي يا كوليسترول بلند خون و يا فشاربلند خون داريد، ميتوانيد با رژيم غذاىي مناسب و ادويه جات مخصوص در معالجهء ان اقدام نمايد. ولى بايد خاطر نشان گردد كه مصرف ادويه جات مذكور ” دايمي” بوده وبايد تا پايان عمر،در تحت نظر داكتر معالج تان از ان استفاده نمايد.همچنان بيماري شكر را نيز ميتوان به كمك دواها تحت كنترول اورد،قابل ياداوري است، از اين كه وقتاً فوقتاً ادويه جات جديد كشف ويا اختراع ميشوند،لازم است تا ضرورتمندان در مشوره با داكتر معالج شان بتداوي لازمه بپردازند. هرگز خودسرانه وبا تقليد از ديگران، دواى خود را قطع يا تبديل نفرمايد

سگرت
دود سگرت، پيپ وچلم بصورت مستقيم معتاد انرا و بصورت غير مستقيم افرادي را كه در اتاق، رستورانت، دفتر و امثالهم با سگرت كش بسر ميبرند،به شدت متضرر ميسازد. مقابله بادود سگرت يكي از عوامل عمدهء جلوگيري تنگ شدن شراين ونتيجتاً سكته قلبي و دماغي را تشكيل ميدهد.اولاً تلاش نموده تا از كشيدن سگرت خوداري نمايد. در غير ان در مقدار مصرف روزمره ان احتياط بخرچ داده و نبايد در فضاي سر بسته سگرت كشيد.انهايكه بنا بر عوامل مختلف توان ترك سگرت را ندارند، در هنگام مصرف اين موجود خطرناك بايد فضاى بستهء خانه، رستورانت، صالون، موتر وامثال انرا ترك نموده، در فضاى ازاد، در يك گوشهء چون “معتادين مواد مخدره” سگرت بكشند،علاوتاً وزارت صحت عامه و ماليكين وسايل اطلاعات جمعي مكلفيت دارند تا در مورد اضرار مصرف سگرت و مواد مخدره، اذهان عامه را روشن نمايند،دولت موظف است تا با ايجاد قيودات گمركي و امثال ان، از توريد سگرت جلوگيري كند.بلند بردن ماليه و نتيجتاً بلندى نرخ سگرت نيز ميتواند برخي از معتادين را به ترك اين عادت مهلك تشويق نمايد. و بالاخره مبارزه مردم در جهت ايجاد يك جامعهء عادلانه و انساني نيز ، در نهايت ، از توليد و تجارت سگرت جلوگيري خواهد كرد. چه توليد و تجارت سگرت در كنار تجارت اسلحه و مواد مخدره،منبع بزرگ عايداتي كارتل هاى بزرگ نظام سرمايه داري پنداشته ميشود
قابل ياداوري است كه عوامل وخطرات ايكه فوقاً از ان تذكار رفت نه تنها قلب و مغز را متاثر ساخته بلك ساير اعضاى بدن انسان بخصوص چشم،گرده ها يا كليه ها،پاها،دستها،جگر يا كبد ،روده هاو ساير اعضاي وجود را متضرر ساخته ميتواند

قابل توجه دوكتوران جوان
از اينكه واقعات دردهاى قلب ويا قفس صدري در نزد مردم به كثرت ديده ميشود، لازم است تا بدان توجه لازم بعمل ايد تا از يكسو از مرگ و مير قبل از وقت وقايه بعمل امده و از سؤ ديگر از سرگرداني وتشويش “بيماران” جلوگيري شود ،گراف قلب يا الكترو كارديو گرام براى تشخيص حمله قلبي يك وسيله خوب كمكي پنداشته ميشود.درصورتيكه گراف قلب واضحاً نشاندهندهء سكته قلبي باشد، مسلماً كه بيمار به كمك عاجل طبي نياز ميداشته باشد و در مورد تشخيص سكته قلبي سؤال بزگ باقي نميماند. ولى اگر گراف قلب نشاندهندهء واضح حملهء قلبي نبوده ومعاينه خون نيز خلاف توقع “نارمل” باشد، در انصورت لازم است تا سترس تست اجرا گردد. ولى بايد بخاطر داشت كه نتيجهء سترس تست در تشخيص سكته قلبي ٦٠ الى ٦٥ فيصد قابل اعتبار است. يعني اينكه اي تست اقلاً يك ثلث بيماران را، نادرست يا غلط تشخيص مينمايد.در همچو موارد در صورت امكان بهتراست از سترس ايكو
Stress echocardiogram
كار گرفته شود كه اعتبار ان ٨٥ الى ٩٠ در صد پنداشته ميشود
بيماران مشكوك سكته قلب بخصوص انهايكه عمر شان از ٤٥ سال بالا باشد در صورت امكان،لازم است تا
Cardiac CT for Calcium Scoring
نزد شان اجرا شود. اين معاينه ميتواند در مورد ماوفيت شراين قلبي معلومات بيشتر ارايه نمايددر صورتيكه معاينه مذكور نارمل باشد و ازمايش خون نيز نشانگر سكته قلبي نبوده، ميتوان گفت كه درد قفس صدري شخص مورد نظر منشهء قلبي ندارد،قابل ياد اوري است كه
CT coronary angiogram
بخصوص در مراجعين جوان، معاينهء مطمن تر پنداشته ميشود ولي
Invasive
است
همه ميدانيم كه معاينه كاملاً قابل اعتبار براي تشخيص سكته قلبي
PC angiogram
ميباشد ولى معاينه مذكور “جنجالي” بوده، يك في هزار وفيات داشته و تنها در مراكز مجهز قابل دسترسي است

نوت
معلومات فوق از روى مطالعات وتجارب روزمره من گرد اورده شده و ترجمه يا كاپي كدام مضمون مشخص نشر شده در ساير وسايل اطلاعات جمعي نيست ،كاپي ونشر دوباره ان باذكر منبع و مولف قانوني پنداشته ميشود.
با عرض حرمت

همدا راز وګورئ

f-image

میخک

میخک ! اسانس(جوهر) میخک دارای بوئی قوی و طعمی سوزاننده می باشد. اوژنول که ماده …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *