هفتادوششمین سال روز تولد استاد گرامی ام شاعر فرهیخته ادیب ونویسنده کشور عزیزم جناب میربهادر واصفی را
برایش تبریک گفته از خدوند صحت و سلامت و طول عُمر برایش آرزو دارم با عرض احترام فروغ از لندن


واصفی
شاعرِ والا مقام وخوش بیان است واصفی
بلبلِ شیرین کلام وخوش زبان است واصفی
ماه و خورشیدِ ادب چون اخترِ تابنده ای
زهره و ناهیدِ شعر در آسمان است واصفی
هرکلامش دُرو گوهر،هر سُخن دُردانه ای
بیدلِ گم گشتهٔ عصرو زمان است واصفی
چون صدف پرورده دارد درخور هریک سُخن
موجی از امواج بحرِ بیکران است واصفی
بحرِ پُر امواجِ فکرش دایما طغیانگر است
ناخدایِ کشتی دری زبان است واصفی
درگلستان سُخن همچون گل و سرو سِمن
نکته سنج ونکته فهم ونکته دان است واصفی
بُرشِ شمشیرِ شعرش را ندارد تیغ تیز
بر سرِ خصم قلم شیرِ ژیان است واصفی
میرِ شعر و میرِ کِشم و میرِ فیض آباد ما
صاحب اصل ونصب نام ونشان است واصفی
گر بهارِ زندگی اش از ستم پژمُرده شد
در خزانِ نامرادی ها جوان است واصفی
من که ام تا وصفِ شهباز قلم دارم بیان
خامه را استاد دانا جاویدان است واصفی
ازفروغ شمع ما جُز کلبه روشن میشود
آفتاب و هر کجا پرتو فشان است واصفی

23/3/2013
باتقدیم احترام فروغ از لندن