جمعه، 17 اګست 2018

تقاضای دوستانه از هموطنان وطندوست ومردم دوست

 

 

تقاضای دوستانه از هموطنان وطندوست ومردم دوست!

 

هموطنان عزیز،طوریکه ازتاریخ کشور میدانید،وطن عزیز ما افغانستان بنابر موقعیت جغرافیایی وهمسایه بودن با سرزمینهای غنی ازمواد خام صنعتی همیشه مورد تاخت وتاز کشورهای توسعه جو وغارتگر بوده وازینراه زجر بسیار کشیده اند،برای اینکه دشمنان حریص مابدین منطقه مسلط شوند،ازوسایل ذیل درقبال مردم ماکارگرفته اند.

 

اول – مذهبی ساختن مردم و جامعۀ ما ازطریق مولاهای خود ومبتلا ساختن آنها به خرافات.

 

دوم – ایجاد تفرقه ونفاق افگنی بین مردم ما بر بنیادهای مختلف ،چون مذهبی،محلی،قومی ،لسانی وغیره.

 

سوم – تحمیل رژیم های دست نشانده بالای مردم وازطریق آنها نگهداشتن مردم درحالت بیسوادی،نافهمی،فقر،خرافات وجدا نگهداشتن آنها ازجهان ماحول خود.

 

واین کارها تماما تحت سناریوی آنها که میگفتند: برای سلطه به یک کشور بمردم نادان ورژیمهای دست نشانده ضرورت است ویااینکه تفرقه بیانداز وحکومت کن ،بنابرآن عامل تمام بدبختیهای امروزی ودیروزی وطن ومردم ما درهمین مسئله نهفته است که متاسفانه هیچ رژیمی درافغانستان وهیچ سازمان سیاسی افغانستان نتوانستند برای ازبین بردن این نقیصه ودسیسه کار نمایند،یااینکه این مسئله برایشان حیاتی نبوده ویاهم خودآنها درین مسئله اسیر ماندند،وهمین است برای اینکه باپیشرفت دنیا کشور ماهمقدم شود برخلاف ازآن فاصله گرفته است وامروز کشور مادرحالتی بسیار بحرانی قرارگرفته وامکان نابودی آن ازنقشۀ دنیا ویاهم تجزیۀ آن متصور است واگر اجرااتی ازطرف مردم ما صورت نگیرد وطن شان بمثابۀ متاع٬ مانند وسایل محاربوی قوای مسلح آنها دربازارهای کشورهای همسایه دست بدست بفروش خواهد رسید،بنا برآن یکتعداد جوانان وطندوست ومردم دوست افغانستان بادرک این مرحلۀ حساس وجلوگیری ازبربادی بیشتر وطن ونجات مردم عذابدیدۀ آن دست بکار شده وبرای ازبین بردن عامل بدبختیهای افغانستان ورهنمونی آن بطرف پیشرفت وترقی ایجاد یک حزب کاملا جدید ومدرن راکه انعکاس دهندۀ آرمانهای مردم باشد وبیدون تعصب تمام مردم کشورراتحت یک چترآورده وهرفرد کشور خودرا درآن دیده وبرمبنای نظریۀ افغانی ودرنظرگرفتن کلتور ،عنعنات وارشادات دین مقدس اسلام رویدست گرفته اند،لذا ازهموطنان عزیز تقاضا بعمل میاید که درقسمت رسیدن به اهداف آن ٬که الی ترتیب اساسنامه وپروگرام عبارت از: مبارزه بخاطرافغانستان واحد ، مترقی ، دموکرات ، باامن ، باثبات ودارای عدالت اجتماعی که سرنوشت آنرا مردم وقانون تعین مینماید ، احترام بحقوق بشر وخصوصا زنان وغیره است، درزمینه های مختلف به آن همکاری نمایند ولذا ازهموطنان صاحب نظر،سیاستمداران،علما وغیره خواهشمندیم تامارا درقسمت ساختن برنامۀ کاری که شامل کدام موضوعات باشد همکاری نمایند،البته انتظار ما اینست که دوستان برای مانظر بدهند :

 

اولدرقسمت دوباره گردانیدن وحدت ویکپارچگی مردم ما کدام کارها وچطور صورت گیرد؟

دوم – درقسمت سیاستهای اقتصادی،سیاسی ،اجتماعی،سیاست خارجی،امنیت،دفاع،تامین عدالت اجتماعی،تطبیق قانون،تطبیق دیموکراسی ،حقوق اقلیتها،حقوق زنان،حقوق بشر،،معارف وتحصیلات عالی،ایجاد شرایط برای عدم سوی استفاده ازنام اسلام،ازنام دموکراسی وغیره،باسواد ساختن مردم،رساندن کمکهای مستقیم بمردم درتمام عرصه ها ودرتمام محلات کدام کارها وچطورصورت گیرد؟،خلاصه اینکه هرفرد وطن باید به اندازۀ امکان خوددرین عرصه کمک نماید،ما بطور کاملا دموکراتیک این حزب را بصورت استثنایی وبرای اولین بار ازپائین بطرف بالا ایجاد مینمائیم برای اینکه ازیکطرف دیموکراسی تطبیق گردد وازطرف دیگرازمسایل دکته،خودمحوری،جاطلبی تاثیر دشمن ونفوذ استخبارات کشورهای بیگانه ،تحمیل افراد ناشایسته ،خویش خوریها،وبعضی امراض دیگر جلوگیری گردد،همین فعلا کمیته های اولیۀ آن درقرا،شهرها ومحلات کشور درحال ایجاد هستندوماکوشش مینمائیم که هیچ فرد علاقمند سیاست درکشور ماازآن بیرون نماند، الی دایر شدن مجمع یاگنگره ویامجلس عمومی ترتیب وتنظیم مسایل ازطرف یک گروپ جوانان ویک گروپ مشاورین میان سال که اینجانب درراس آنها قراردارد به پیش برده میشود وهموطنانیکه خواهش شامل شدن درین گروپ راهم داشته باشند بادرنظرداشت شرایط ما آنهارا باپیشانی باز میپزیزیم، مامنتظر نظریات شماهستیم ،شما میتوانید ازطریق سایت مصالحۀ ملی که به این حذب مربوط میگردد،فیسبوک شخصی من وگروپ این حزب درفیسبوک بنام یوموټی افغانستان – افغانستان واحد،که درآینده نام این حزب خواهدبود درتماس شوید.

 

بااحترام

انجنیر ذکریا یوسفزی

آدرس ایمیل: sekria50@yahoo.de

00447466412005نمبر تیلفون :

نمبر تیلفون دوستان دیگر منجمله درافغانستان درآینده بادرنظرداشت شرایط مساعد دراختیارشماقرارداده میشود.

آدرس صفحه درفیسبوک : https://www.facebook.com/groups/wahedafghanistan/permalink/435021869910604/

همدا راز وګورئ

f-image

ددوستم دمحاکمی غوښتنه

13.01.2012 روهی ویب      په پکتیا کی ددوستم دمحاکمی  غوښتنه دقومی مشرانو لخوا      دغونډې يوويناوال قومي …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *