ښځه
 
ښځه مورده،ښځه خورده
ښځه ترور،ښځه ننګورده
 
ښځه موردبشريت ده
څوک ئې ځوی دی،څوک ئې لورده
 
دبشردبقارازدی
ګهواره ئې دشعورده
 
سرچينه دمحبت ده
ښځه لوړدمينی شورده
 
دهرکوربله ډيوه ده
پرې روښانه هريوکورده
 
لکه لمرښکلي ځلاده
چې رڼائې په هرلورده
 
دټول ژوندښکلی ملګری
دميړه دمټو زور ده
 
دادښځې برکت دی
چې پرې داجهان سمسورده
 
که داښکلئ موجودنه وي
نوبياداجهان نسکورده
 
الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمنی
8.03.2013
دښځونړيواله ورځ