جمعه، 17 اګست 2018

من کی باشم تا رئیس جمهور شوم

نوشته کریم پوپل                                                                                                                                

19.فبروری 2013

 

 

                                 من کی باشم تا رئیس جمهور شوم

Who can to become president?                                                                 

در افغانستان فعلی شاخص پیشبرد کار رئیس جمهورعبارتند:

1.    تامین امنیت کشور

2.    تضمین پایداری اقتصاد کشور

3.    توانائی پیشبرد کار دولتی

4.    توانائی پیشبرد فعالیت سیاسی وا جتماعی کشور بر مبنای فرهنگ دولتداران افغانی

·        امنیت :رئیس جمهور دقیقاً واضع سازد که چگونه امنیت کشور را تامین خواهد نمود. چگونه عمل کرد را در برابر دشمنان داخلی وخارجی  به پیش خواهد برد در زمینه پلان مشخص دارد یا خیر؟  سیاست خودرا در برابر کشورهای همسایه ارائیه دارد وآنرا حتماً در عمل پیاده کند زیرا چوکی رئیس جمهور محل تجربه وتحقیق نیست محل تطبیق است.حتماً  رئیس جمهورآینده از رئیس جمهور گذشته برتری درفعالیت  درآمد ،معارف  وامنیت کشور داشته باشد. در غیر ما به رئیس جمهورجدید ضرورت نداریم.

·        اقتصاد :افغانستان کشوریست که  دارای منابع طبیعی سرشار ولی ،بنسبت  برق غیرمکفی  فاقد فابریکه های سنگین می باشد. درآمد این کشور صرف از طریق مالیات ، تجارت ، معادن ،محصولات زراعتی وکمکهای بین المللی  تامین میشود . در مجموع کشور حداقل به۴٫۸ ملیارددالر درسال ضرورت دارد مبلغ ۲٫۶۷۵ ملیارد دالر بودیجه عادی و مبلغ ۲٫۲۱۹ بودیجه انکشافی .  چنین پول ثابت نبوده باید سال به سال ۱۰ فیصد اضافه شود. چنانچه پلان مالی سال  ۱۳۹۱  مبلغ ۴٫۸ ملیاردالر در حالیکه ۱۳۹۲ مبلغ ۶٫۰۵ ملیارد دالر تثبیت شده است . کاندید رئیس جمهور بداند که ۳۹ فیصد بودیجه ملی از عواید داخلی باقی ۶۱فیصد را کشورهای خارجی تمویل می نماید. فعلاً افغانستان ۶۲۲۰۰۰کارمند دولت وقوای مسلح دارد .  مصارف قوای نظامی را دولتهای خارج میپردازد . رئیس جمهور واضع سازد که چگونه وتوسط کدام برنامه این پول را برای مصارف  دولت تامین می کند وهم ۱۰فیصد رشد در عواید داشته باشد زیرا نفوس ازدیاد می یابد ومصارف بیشتر میشود. در مورد قلمی  باید با خود اسناد داشته باشد. درغیر اگر هرنوع شایستگی در وجودش باشد ناکافی است. کشور در هفته ۳۰-۵۰میلون دالر غرض تبادل اسعار ضرورت دارد این پول را چگونه دریافت می کند. فعلاً بانک مرکزی با همکاری بانک جهانی هفته ۳۰-۵۰ملیون دالررا به پول افغانی تبدیل می کنند تا اسعاررا در کنترول داشته باشند.  رئیس جمهور بایدواضع کند که  چگونه اسعار را در همین قیمت ثابت نگه میدارد. در غیر بسرعت قیمت اسعار خارجی بلند رفته تولیدات داخلی ما از ارزش می افتد . هکذا رئیس جمهور تعهدات خودرا در مورد بهبود تجارت ، صنعت ، زراعت ، انرژی ، ترانسپورت ،پوست ومخابرات ،منابع طبیعی بسپارد که چگونه از کدام طریق میتواند این موارد را بهبود می بخشد.  کشورهای پیشرفته حد اقل ده فیصد رشد را دارند  در طی سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۷فیصدی رشد اقتصاد افغانستان ۱۰فیصد بود وپس از سال ۲۰۰۸به۳٫۴فیصد کاهش یافت درسالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱به ۸٫۴فیصد باقی ماند . از کدام طریق وچگونه فیصدی رشد کشوررا بالا خواهد برد. بودیجه انکشافی را از کدام منبع تامین خواهد نمود . یعنی یک رئیس جمهور اقتصاد کشور را مانند بیوگرافی خود بداند. زیرا رئیس و رهبر یک ملت ۲۵ملیونی خواهد بود

 

 

·       بودیجه سال ۱۳۹۰ قریب ۵ میلیارد دالر  بود در حالیکه بودیجه سال ۱۳۹۱  ۴٫۸ ملیارد دالر بودیجه سال ۱۳۹۲مبلغ  ۶٫۰۸ ملیارد دالر  در نظر گرفته شده است که این رقم در تاریخ افغانستان سابقه ندارد. اگر کمکهای خارجی از بین رود یا کم شود. شما باید بدانید رقم ۳۹ فیصد به ۱۲ فیصد تقلیل خواهدآمد. رئیس جمهور بداند کمکهای که کشورهای خارج می نماید   صرف کمک بشری است . باید پاس این کمکها را دانست  .آنها به این پولها اشد ضرورت دارند ولی برای ما می دهند تا ما برای آبادی کشور خود بمصرف رسانیم نه برای بر بادی.رئیس جمهورنه تنها مسولیت در مورد اقتصاد و امنیت دارد بلکه صلاحیتهای دیگر نیز دارد تا در مورد تعهدات خودرا به ملت بسپارد.

 

کاندید ریاست  جمهوری  پلان تدابیر خودرا در مورد معارف ، صحت  ، خدمات عامه ومحیط ، انکشاف دهات ، شهر سازی ، جوانان ، زنان ، کلتور ، اطلاعات جمعی ، معشت ومسکن ، آب آشامیدنی ،انکشاف شهری، کاریابی، مبارزه علیه مداد مخدره ، مبارزه علیه رشوه ستانی ، جرایم جنائی ، فساد اداری، انکشاف سازمانهای اجتماعی حفظ سرحدات و سیاست پیشبرد کار دولت ( ستراتیژی)  را باید به ملت وپارلمان ارائه دارد که چگونه او عمل می نماید. رئیس جمهور تعهدات خودرا نیز در مورد تاِّمین معشیت ومسکن کارکنان دولت ارائه دارد که چگونه در تامین معیشت ومسکن کارکنان دولتی تغیرات بهتر وارد خواهد نمود.  شرایط کنونی کشور را چگونه ارزیابی نموده است وچه طرح های سیاسی برای رفع مشکلات کنونی  ازقبیل امنیت، اقتصاد ، فساد اداری ، جلوگیری از کشت خشخاش ، کار، روابط اجتماعی ، کلتور وفرهنگ ، سرحدات  ، احزاب وسازمانها ، مجرمین  و طالبان دارد.این پلان تدابیر باید نزد وزارت عدلیه ثبت وراجستر شود در صورت که دروغ وغلط و اضافه از توان ملی وسیاسی کشور ثابت شود به محاکمه کشانیده شود.

 

شخصیت یک رئیس جمهور

1.    مسلمان کامل باشد احترام به قوانین اسلامی ،قوانین جاری جهان ، به سایر ادیان  داشته باشد

2.    گذشته را فراموش کند و تمام ملت را به یکسان بیند

3.    .شجاع ومتکی بخود باشد.

4.    صادق وراست کار باشد

5.    تجربه کاری در پست های دولتی داشته باشد

6.    شخصیت سیاسی ویا  اجتماعی باشد. رهبریت را دریک حزب یا سازمان قبلاً تجربه کرده باشد.

7.    معتدل باشد.

8.    توانائی کار ریاست جمهوری را در چهارسال داشته باشد

9.    مبتکر باشد از خود پلانهای موثرو نو داشته باشد.

10.دارای روحیه وتفکر  رفتار گفتار سالم و اکادمیک باشد زیرا هرکلام که از زبان  رئیس جمهور خارج میشود توسط رسانه های بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد وباید جنبه عملی داشته باشد.

11. وعده ها وحرف های زیاده از توانائی کشور را نداشته باشد. یعنی حرف هوائی نداشته باشد.

12. احترام کامل به احزاب سیاسی اجتماعی شخصیتهای وطنی ، قانون دولت وپارلمان وطن داشته باشد. خود پرستی ، دادن  فرمانهای غیر قانونی  و روابط غیر قانونی با افراد غیر مجاز با یددر وجودش نباشد.

13. روابط خودرا بادولتهای همسایه بنابر خواست ملت ونماینده های ملت برقرار سازد.

14. دارای تحصیلات حداقل لیسانس باشد.

15.سازنده یک دولت مشروع  موازی به معیارهای بین المللی و منشور سازمان ملل باشد.

16. در وقت وظیفه روحیه جلوگیری از توهین تعقیر ملت یا کارمندان دولت را باید داشته باشد.

17. دوراندیش باشد

18.کابینه سالم را به ملت معرفی دارد. جلوگیر نصب افراد خائین ، فاسد، بی تحصیل در چوکی های کلیدی دولت باشد.

19. درمواقع بحران در جستجو افراد موثرباشد نه عوامل مقصر. فرار طلب واستراحت جو نباشد.

در شرایط کنونی افغانستان  وظیفه شناسی برای رئیس جمهوری کافی نیست  احساس مسئولیت پیگیری نتایج پایدار و بلند مدت از اهمیت خاص او باید باشد. رئیس جمهور خوب به جای تعصب، منطق را به جا گزیند. اهل اتحاد باشد نه اهل اتهام.  اهل تدبیرباشد نه اهل تحمیل.  از قانون بترسد نه از افراد. اعتقاد را دوست داشته باشد  نه اعتبار را.  انتقاد گیر با شد نه  انتقام گیر . همیشه به دنبال نو باشد نه دنبال کهنه.  اهل بهره وری باشد نه اهل پرده داری. پشتیبان باشد نه  همواره پشیمان .  اهل تدوین باشد  نه اهل تکثیر. اهل پیشروباشد و نه پیشگو، اهل تحول باشد  نه اهل تصور .  طرفدار تفسیرباشد نه اهل  تعبیر .  به دنبال تشویق باشد  نه ایجاد تشویش. اهل تفاهم باشد  نه تقابل . پروژه ها را تکمیل   کند و نه اینکه طرحی را تمجید کند. اهل ایجاد ثروت باشد  و نه گسترش حسرت. توسعه گرباشد  و نه توصیه گر، حسابگر باشد نه حسابگیر ، پاسخگوباشد  نه  سوال گریز. اهل درایت باشد  نه  اهل درآمد ، جهان بین باشد  نه  دهان بین . بار کش باشد نه بار انداز، شجاع دلیر وپر دسپلین باشد نه ترسو اهل گریز، اهل خوشی باشد نه گریان، دقیق باشد  نه رقیق، اهل سازندگی باشد  نه سازگاری. سخندان باشد  نه تنها سخنران، عالم باشد نه عامل. حاضر باشد نه غایب، کارگشا باشد  نه کارگزار. کاشف باشد نه کاسب.  متخصص باشد نه متخلص.  متحرک باشد نه متحجر، اهل  تفکر ومطالعه باشد  نه اهل   متوقع و مطالبه .  ناطق باشد  نه ناقل. هنرمند باشد  نه هنر پیشه ، یادگیر باشد  نه  اهل یادگاری . به دنبال آرامش باشد  نه در پی آرایش . اهل تمدن باشد نه اهل تمکن ،  روش اشتباه را اصلاح  کند نه به دنبال انشای خطاها . موفق باشد نه متهم . دلسوز باشد نه جگرسوز، کارده باشد نه کاریاب!

یک رئیس جمهور دارای پوزیشن مناسب ، صحت خوب و نظافت کامل باشد . از  تشریفات دولت داری وبین المللی  بکلی آگاه باشد. از تولیدات وطنی برای تزهین اطاقهای کار خود باید استفاده نماید.

سابقه کار داشته باشد. سوابق جرمی نداشته باشد. اگرمرجع ثابت کند که رئیس جمهور سابقه جرمی دارد بدینوسیله به محاکمه کشانیده خواهد شد. سابقه سمت گرائی  گروهی ملیت پرستی نداشته باشد. پوزیشن خنده آورنداشته و در زندگی قبلی  خود عمل خنده دار بزرگ را انجام  ننموده  باشد که ملت آنرا فراموش ننموده  بقسم یادگار خنده آور حفظ نموده باشند .

سخن به این جا ختم نمیشود.  یکی از وظایف رئیس جمهور  امضای قراردادها ، معاملات سیاسی وبین المللی ، اعزام وپذیریش سفیران ، حضور در محافل بین المللی  و اعطای  روابط دیپلوماتیک با  کشورها می باشد که در چنین موارد باید دیپلومات  عالم دانا نطاق چندین زبانه وسیاستمدار باشد . هکذا  نظارت برکاروزیران ، تعین سرپرست وزارتخانه بدون وزیر ، اعطای مدال ونشان دولتی   نیز از کار رئیس جمهور است.  در مجموع رئیس جمهور سرپرست قوای قضایه مقننه واجرائیه است. لازم است وقتاً فوقتا ً از اجراات کار دولت ملت را در روشنی قرار دهد . باتوجه به نکات فوق کار یک رئیس جمهور خیلی ها مشکل  است. لازم است شخص باشد که از عهده چنین کار براید زیرا ریاست جمهوری پادشاهی نیست. سنگین ترین وظیف است که مردم وجهان هرلحظ کار اورا ارزیابی می کنند. میخواهم درمورد که ملت چگونه ارزیابی میکنند  خودرا در جمله کاندیدان قرار دهم  و چه میخواهم بنویسم. شما زمانیکه هدف مرا بخوانید وهدف دیگران را بخوانید یا بشنوید یک قضاوت را حتماً می کنید  زیرا شما در مورد ضرورت وطن تان  آشنا هستید .   کاندیدان  ریاست جمهوری که کم دانش در هر موارد باشد نظرهای خیلی متفاوت رانسبت به دانشمندان  پیشکش خواهد نمود . کاندیدان دوره گذشته ریاست جمهوری اکثراً بدون یک برنامه دقیق وارد صحنه شده بودند  که شما دیدید نتیجه مثبت نداد.من لازم میبینم هر کاندید مانند من  واضافه از من مرام خودرا واضع بنویسند.  این مرام مدتها قبل به اطلاع مردم رسانیده شود تا مردم قضاوت نمایند. که کاندید رئیس جمهوران چه میخواهند نمایند.

 

ومن الله توفيق

 

منابع

·         . قانون اساسی جمهوری افغانستان در مورد وظایف رئیس جمهورفصل سوم ماده60-70

·         . کاندید رئیس جمهور آینده افغانستان وهمگرائی سیاسی با جامعه جهانی نوشته کابل پرس

http://kabulpress.org/my/spip.php?article137495

·         نظر شخصی کریم پوپل به استناد اسناد قوانین رئیس جمهوران دیگر کشورها

·         50 Crazy Things That Obama Supporters Are Threatening To Do If Romney Wins در بگاه

http://www.infowars.com/50-crazy-things-that-obama-supporters-are-threatening-to-do-if-romney-wins/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدا راز وګورئ

f-image

داکتر نجيب الله درشجاعت بی نظير

              هدا از طرف جلال بايانی کاوشگر [  داکــتر نــجيـب …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *